Spełnij swoje marzenie – kup Opla i wygraj piłkę z podpisem kapitana reprezentacji Polski

Jak spełnić swoje marzenie? To proste 🙂

Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 przygotowaliśmy specjalną ofertę.
Wystarczy pomiędzy 25 a 30 czerwca zamówić Opla w NEXTEAM.
Obniżyliśmy ceny nowych samochodów – ale to nie wszystko 🙂

Zamów nowego Opla w ostatnim tygodniu czerwca (25-30.06) i napisz co sprawiło, że kupiłeś go właśnie w NEXTEAM.
Najciekawszą wypowiedź nagrodzimy oficjalną piłką Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 z podpisem Roberta Lewandowskiego.
Liczba aut w ofercie wyprzedaży jest ograniczona.

 

Promocja OPEL NEXTEAM

 

REGULAMIN PROMOCJI:

Regulamin konkursu „SPEŁNIJ SWOJE MARZENIE”

par.1   Postanowienia ogólne

1. NEXTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Modlińska 57a, 03-199 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000667243, kapitał zakładowy 200 000 zł, NIP: 524-181-29-66 REGON: 012239424, zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub ”NEXTEAM” – ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „SPEŁNIJ SWOJE MARZENIE”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.

3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.nexteam.pl/spelnij-swoje-marzenie.html oraz w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.

par.2    Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni równocześnie następujące warunki:
a) dokona zamówienia nowego samochodu marki Opel w salonie Opel NEXTEAM ul. Modlińska 57a – pomiędzy 25.06.2018 a 30.06.2018. Przez „zamówienie nowego samochodu” rozumie się podpisanie dokumentu zamówienia samochodu w NEXTEAM SP. z o.o.
b) wykona zadanie konkursowe polegające na opisaniu dlaczego dokonała zakupu samochodu Opel w Opel NEXTEAM. Opis powinien zostać wykonany w formie papierowej i dostarczony do Szefa Salonu w dniu podpisania zamówienia.
c) weźmie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

par.3     Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na dokonaniu zamówienia nowego samochodu marki Opel w salonie Opel NEXTEAM ul. Modlińska 57a – pomiędzy 25.06.2018 a 30.06.2018 oraz na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na opisaniu dlaczego Uczestnik dokonał zakupu samochodu Opel w Opel NEXTEAM..
  Opis powinien zostać wykonany w formie papierowej i dostarczony do Szefa Salonu w dniu podpisania zamówienia.
  Przez „zamówienie nowego samochodu” rozumie się podpisanie dokumentu zamówienia samochodu od NEXTEAM SP. z o.o.
 2. Uczestnik Konkursu wykonując zadanie konkursowe akceptuje postanowienia Regulaminu.
 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
 1. Niedopuszczalne jest:
  a) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
  b) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

par.4      Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Konkurs trwa od 25.06.2018 r. g. 00:00 do 30.06.2018 r. g. 23:59.
 2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w § 3, wyłoniony zostanie 1 zwycięski Uczestnik Konkursu, który zamieścił najciekawsze lub najbardziej kreatywne uzasadnienie zamówienia nowego samochodu w Opel NEXTEAM.
 3. Nagrodę w Konkursie stanowi piłka będąca własnością Organizatora Konkursu, wartość nagrody wynosi 500 PLN.
 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane w salonie NEXTEAM i dostępne u Szefa Salonu.
 2. Organizator powoła jury Konkursu. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz wyłoni zwycięskiego Uczestnika Konkursu. W skład jury konkursu wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez niego wybranych.
 3. Zwycięski Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą telefoniczną.
 4. W terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięskim Uczestnikiem drogą telefoniczną.
 5. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięskim Uczestnikiem w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (brak odpowiedzi n telefon oo Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 6. Laureaci Konkursu mają prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 7. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.

par.5     Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu) będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia Konkursu,tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w § 2 regulaminu, wyłonienia zwycięzców i prawidłowego dostarczenia Nagród oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji Uczestnika.
 3. Z zastrzeżeniem § 6 niżej Organizator Konkursu będzie przechowywał dane, o których mowa w ust. 2, w okresie trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu lecz nie dłużej niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych. Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w ramach celów wskazanych w ust. 2, a w szczególności w celu wydania Nagrody.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może żądać zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
 7. Z Organizatorem Konkursu jako administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt w sposób następujący: recepcja@nexteam.pl

par.6     Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o których mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres: recepcja@nexteam.pl
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

par. 7    Postanowienia końcowe

 1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *